Bộ lọc

CTV Làm việc kho Ca 22:00 - 7:00 (team sup Dũng & đội xuất , kéo)

36,000đ/giờ


Từ 19/10/2021 đến 07/11/2021
15:00 - 00:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Ca 13:00 - 22:00 (team sup Dũng & đội xuất , kéo)

31,500đ/giờ


Từ 19/10/2021 đến 07/11/2021
06:00 - 15:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Ca 6:00 - 17:30 (RETURN)

31,500đ/giờ


Từ 18/10/2021 đến 07/11/2021
23:00 - 10:30
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Ca 18:00 - 5:30 (RETURN)

36,000đ/giờ


Từ 19/10/2021 đến 06/11/2021
11:30 - 22:30
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Ca 22:00 - 6:30 (team sup Thùy) Sort Manual

36,000đ/giờ


Từ 18/10/2021 đến 06/11/2021
15:00 - 23:30
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Ca 14:00 - 22:30 (team sup Thùy) Sort Manual

31,500đ/giờ


Từ 18/10/2021 đến 07/11/2021
07:00 - 15:30
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Ca 6:00 - 14:30 (team sup Thùy) Sort Manual

31,500đ/giờ


Từ 17/10/2021 đến 07/11/2021
23:00 - 07:30
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Ca 22:00 - 6:00 (team Sup Đạt)

36,000đ/giờ


Từ 18/10/2021 đến 06/11/2021
15:00 - 23:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Ca 13:00 - 22:00 (team Sup Đạt)

31,500đ/giờ


Từ 18/10/2021 đến 07/11/2021
06:00 - 15:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ