Tuyển dụng

Our story Viec.co is an on-demand staffing platform startup that aims to solve a challenge of the modern business world – the volatility in workload. This phenomenon happens in every industry, especially in E-commerce, where staffing demands could unexpectedly grow 3 – 5x overnight. We find currently available solutions to the challenge of to raising[…]

Giới thiệu Việc Có là một startup chuyên kết nối lao động tự do (freelancer) với các doanh nghiệp để làm ngắn hạn, theo giờ. Việc Có giúp mọi người có thêm cơ hội để gia tăng thu nhập và bổ sung thêm các kỹ năng nghề nghiệp cho mọi người. Đọc thêm ở đây và đây để hiểu[…]

Giới thiệu Việc Có là một startup chuyên kết nối lao động tự do (freelancer) với các doanh nghiệp để làm ngắn hạn, theo giờ. Việc Có giúp mọi người có thêm cơ hội để gia tăng thu nhập và bổ sung thêm các kỹ năng nghề nghiệp cho mọi người. Đọc thêm ở đây và đây để hiểu[…]

Việc Có là một startup chuyên kết nối lao động tự do (freelancer) với các doanh nghiệp để làm ngắn hạn, theo giờ. Việc Có giúp mọi người có thêm cơ hội để gia tăng thu nhập và bổ sung thêm các kỹ năng nghề nghiệp cho mọi người. Đọc thêm ở đây và đây để[…]

Thu nhập: Thu nhập bao gồm Lương và lưởng (lên tới 10 triệu) Lương cứng 4.200.000 đồng/ tháng Thưởng theo chỉ tiêu Giới thiệu ngắn về Việc có Việc Có là một startup chuyên kết nối lao động tự do (freelancer) với các doanh nghiệp để làm ngắn hạn, theo giờ. Việc Có giúp mọi[…]

Viec.Co is an on-demand staffing platform smartly connecting hourly workers to businesses. We believe in a future where everyone can work in a flexible way and increasing their income by choosing the most appropriate jobs. On the other side, businesses will operate more efficiently by combining a minimum full-time and a flexible on-demand staffing solution. Viec.Co[...]